Firma

dodávka, montáž, rekonštrukcie a údržba
vyhradených technických  zariadení

meranie a regulácia

projektovanie

inžinierska činnosť

uskutočňovanie stavieb a ich zmien:
stavebné práce
práce vo výškach

správa a údržba bytového a nebytového fondu